Financiering

De renterisiconorm

De gemeente loopt renterisico op het moment dat nieuwe leningen moeten worden aangetrokken (herfinanciering) of als een renteherziening van toepassing is. Om het renterisico te beheersen is in de Wet fido de renterisiconorm geformuleerd. Het doel van deze norm is het voorkomen van een overmatige afhankelijkheid van het renteniveau in één bepaald jaar, ter bescherming van de gemeentelijke financiële positie. Het renterisico is een optelsom van leningen met renteherziening en aflossingen.

Bedragen x € 1.000

Renterisico's

2021

2022

2023

2024

Renteherzieningen

-

-

-

-

Aflossingen

42.676

12.549

8.164

42.807

Renterisico

42.676

12.549

8.164

42.807

Berekening renterisiconorm

2021

2022

2023

2024

Begrotingstotaal

516.175

516.175

516.175

516.175

Wettelijk percentage

20%

20%

20%

20%

Renterisiconorm

103.235

103.235

103.235

103.235

Toetsing renterisico aan norm

2021

2022

2023

2024

Renterisico

42.676

12.549

8.164

42.807

Renterisiconorm

103.235

103.235

103.235

103.235

Ruimte binnen de norm

60.559

90.686

95.071

60.428

Toelichting: conform uitvoeringsregeling van de Wet fido wordt het renterisico voor de komende vier jaar bepaald, waarbij de renterisiconorm alleen betrekking heeft op het totaal van de begroting van het komende jaar.

Conclusie is dat voor 2021 (en verder) de gemeente de renterisiconorm niet overschrijdt.

Deze pagina is gebouwd op 01/08/2021 08:38:05 met de export van 01/08/2021 08:24:15