Lokale heffingen

Ontwikkelingen en rijksbeleid

Herziening (gemeentelijk) belastinggebied
Al geruime tijd besteden we in deze paragraaf, bij zowel de begroting als de jaarstukken , aandacht aan de verruiming c.q. van het gemeenlijk belastinggebied. Op 18 mei jongstleden heeft staatssecretaris van Financiën Vijlbrief het pakket 'Bouwstenen voor een beter belastingstelsel' aan de Tweede Kamer aangeboden. Dit pakket bestaat uit tien rapporten met 169 voorstellen over de volle breedte van het Nederlands belastingstelsel. De uitgewerkte beleidsopties bestaan uit verschillende, ambtelijke bouwstenen voor het maken van politieke keuzes door het volgende kabinet. Zowel de beleidsopties als de meeste bouwstenen kunnen op verschillende manieren worden gecombineerd en ook los van elkaar worden toegepast.

Voor de gemeentelijke belastingen is het bouwsteenrapport 'Herziening gemeentelijk belastinggebied' vooral op onderstaande punten van belang:

  • verruimen van het gemeentelijk belastinggebied door een belastingschuif van Rijk naar gemeenten met een indicatieve omvang van € 4 tot 6 miljard. Daarbij neemt het gemeentefonds met hetzelfde bedrag af en worden inwoners gecompenseerd door lagere inkomstenbelasting.
  • invullen van de in de eerste bullet genoemde belastingschuif kan via herinvoering van de OZB-gebruikers woningen en/of ingezetenenheffing.
  • verbreden van de belastinggrondslag door het afschaffen van één of meer waarderingsuitzonderingen voor de WOZ/OZB.
  • moderniseren van de belastingmix door de toeristenbelasting anders vorm te geven en de hondenbelasting af te schaffen.


Vervangen macronorm OZB door benchmark lokale lasten
In 2019 heeft het Rijk besloten vanaf 2020 een benchmark woonlasten in te voeren om jaarlijks de ontwikkeling van de lokale lasten inzichtelijker te maken. Hiermee is een einde gekomen aan het monitoren met de macronorm onroerendezaakbelasting (OZB), die jaren lang een maximum stelde aan de stijging van de OZB-opbrengsten van alle gemeenten samen . Zie voor een uitgebreidere toelichting het onderdeel OZB en voor de resultaten van de benchmark 2020 Zuid-Holland het onderdeel Benchmark lokale lasten in deze paragraaf.

Deze pagina is gebouwd op 01/08/2021 08:38:05 met de export van 01/08/2021 08:24:15