Lokale heffingen

Berekening kostendekkendheid van een heffing

In deze paragraaf wordt de berekening van tarieven van heffingen, die maximaal kostendekkend mogen zijn, inzichtelijk gemaakt. In het onderstaande overzicht is per heffing de boekhoudkundige kostendekkendheid bepaald. Bij deze bepaling zijn de betaalde btw-bedragen, al dan niet gecompenseerd vanuit het BTW-compensatiefonds (BCF), meegenomen.

Overheadtoerekening
De totale overheadkosten worden naar rato verdeeld over de directe loonkosten die samenhangen met het betreffende product/dienst. Per FTE wordt circa € 75.000 overheadkosten toegerekend. Dit is het resultaat van het delen van de totale overhead door de formatie van het directe personeel (al het personeel dat niet valt onder overhead).

De omvang van de overhead wordt toegelicht onder 'Financiën van Dordrecht '.

Berekening van kostendekkendheid van een heffing

Bedragen x € 1.000

Afvalstoffenheffing

Reinigingsrecht

Rioolheffing

Marktgeld

Lijkbezorgingsrechten

Legesverordening

Parkeerbelasting

Kosten taakveld

15.692

167

12.673

383

2.853

8.804

1.489

Inkomsten taakveld (niet zijnde de heffing)

-386

-251

-39

-636

-2.822

0

Directe kosten taakveld

15.306

167

12.422

344

2.217

5.982

1.489

Overhead

71

0

990

255

1.554

5.578

972

Btw

2.525

0

1.185

22

28

769

156

Indirecte kosten taakveld

2.596

0

2.175

277

1.582

6.347

1.128

Totale kosten taakveld

17.902

167

14.597

621

3.799

12.329

2.617

Opbrengst heffingen

15.650

167

12.855

273

2.620

4.957

859

Dekkingspercentage (B2021)

87%

100%

88%

44%

69%

40%

33%

Dekkingspercentage (B2020)

83%

100%

89%

45%

78%

43%

32%

Verschil B2021 vs B2020

4%

0%

-1%

-1%

-9%

-3%

1%

Dekkingspercentage (JRK2019)

82%

-

93%

48%

86%

48%

50%

Dekkingspercentage (JRK2018)

87%

-

94%

52%

93%

57%

39%

Toelichting berekening van kostendekkendheid van een heffing
Met uitzondering van de Lijkbezorgingsrechten is de kostendekkendheid van de heffingen ten opzichte van de Begroting 2020 niet wezenlijk gewijzigd. De daling van de kostendekkendheid bij Lijkbezorgingsrechten is het gevolg van knelpunt 3 uit de Kadernota 2021.

Zowel bij de Afvalstoffenheffing (Grondstoffenbeleid) als bij de Rioolheffing (Gemeentelijk Rioolplan, GRP) worden de beleidsuitgangspunten tegen het licht gehouden. Wanneer er hierbij nieuwe inzichten ontstaan zal de begroting hierop worden aangepast. Dit heeft mogelijk invloed op de gepresenteerde kostendekkendheid.

Deze pagina is gebouwd op 01/08/2021 08:38:05 met de export van 01/08/2021 08:24:15