Financiering

Kredietrisico

Het kredietrisico richt zich op de kredietwaardigheid (en dus risicoprofiel) van de tegenpartijen bij financiële transacties. Kredietrisico's gelden bij uitzettingen (verstrekte leningen en beleggingen) en verleende garanties. Deze zijn hieronder in drie categorieën onderverdeeld en worden vervolgens achter de specificaties toegelicht. Er is geen reden om voor het kredietrisico risicovoorzieningen aan te houden.

Bedragen x € 1.000

Verwachte boekwaarde per

% per

Risicogroep:

1-1-2021

31-12-2021

eind 2021

Woningcorporaties

5.479

4.897

27,6%

Financiële instellingen

(1)

11.000

-

0,0%

Overige instellingen volgens Treasurystatuut/gemeentelijk beleid

(2)

13.134

12.859

72,4%

Totaal

29.613

17.756

100,0%

 

Kredietwaardigheid

Bedragen x € 1.000

Jaar

Jaar

Verwachte boekwaarde

Credit-ratings

Tegenpartij

aanvang

afloop

Coupon

1-1-2021

31-12-2021

S&P juli 2020

EZH-beleggingen

CLN ING Bank/GE Euro Capital

2008

2021

5,60%

11.000

0

A-/BBB+

TOTAAL

11.000

0

 
Het gaat hier om oudere zogenaamde EZH beleggingen. Deze zijn ondergebracht bij CLN ING Bank/GE Euro Capital met creditrating A+/A. Mocht ten opzichte van het moment van aankoop, de creditrating verlaagd zijn, dan mag de daarmee verband houdende belegging volgens de Wet fido worden gehandhaafd. Deze behoeft niet tussentijds verkocht te worden. Het laatste deel wordt in 2021 ontvangen.

Bedragen x € 1.000

Lenende partij

1-1-2021

31-12-2021

Leningen SVN inz. Funderingsherstel

8.089

8.089

Yulius

2.381

2.116

Leningen NRF Dordrechts Restauratiefonds

1.933

1.933

Selfservice vervanging VOB

159

149

Stichting Sportvoorziening Dubbeldam

91

91

Leningen SVN Dichterskwartier iz PWV

29

29

Via SVN verstrekte Startersleningen

107

107

Via SVN verstrekte leningen Particuliere woningverbetering

339

339

Via SVN verstrekte Blijvers leningen

6

6

Totaal

13.134

12.859

 
In deze categorie van lenende partijen hebben SVN en Yulius met afstand de hoogste leenbedragen. Bij deze partijen is er echter een relatief beperkt risico. Het grootste risico zit op terugbetalingen van leningen voor startersherstel/asbestverwijdering, maar die zijn op individueel niveau.

Yulius is een partner in de zorgketen (onder andere Jeugdzorg/WMO). De schuld van deze instelling is de afgelopen jaren sterk gereduceerd door vastgoedverkoop. Ingeval van toelating tot het Waarborgfonds voor de Zorg is het denkbaar dat er nog algehele herfinanciering gaat plaatsvinden. Bij verkoop van een complex op het Gezondheidspark zal anders die verkoopopbrengst worden gebruikt voor versnelde aflossing, conform gemaakte afspraken, waardoor de cijfers in dit overzicht dan zullen wijzigen naar een schuld van nihil.

Deze pagina is gebouwd op 01/08/2021 08:38:05 met de export van 01/08/2021 08:24:15