Bedrijfsvoering

Organisatieontwikkeling en HR

De samenleving is complexer en dynamischer geworden. Ook organiseert zij zich steeds meer in netwerken. Onze organisatie wil hier flexibel op in kunnen inspelen. Daarom zetten we in op opgavegericht werken en flexibel organiseren. We leggen de verantwoordelijkheden laag in de organisatie, want specialisten en teams weten meer over complexe en dynamische vraagstukken op hun vakgebied.

Opgavegericht werken en flexibel organiseren
Onze stad staat voor een aantal opgaven. Hierin zorgen we voor focus en versnelling. Focus in het maken van duidelijke keuzes en versnelling in het uitvoeren en behalen van resultaten. Daarbij zoeken we steeds de verbinding met alle partners in de stad. We experimenteren, leren en zorgen samen voor resultaten in de stad. Ook in de uitvoering van de gemeentelijke kerntaken zoeken we de verbinding met onze partners en werken we – als de inhoud van een vraag of opgave daarom vraagt – met verschillende disciplines over teamgrenzen heen.

Uit diverse onderzoeken (waaronder het medewerkersonderzoek en het leiderschapsprogramma) komt naar voren dat er veel goed gaat, maar dat er ook zaken versterkt moeten worden. In de doorontwikkeling van het organisatiemodel zetten we in op richting geven (van visie naar heldere kaders, meer zichtbaar maken van de organisatieprincipes), resultaatsturing en relatie. Ook zetten we in op ruimte en rekenschap afleggen/vragen. Hieronder valt zorgvuldig delegeren, versterken eigenaarschap en verantwoordelijkheid bij de teams en medewerkers.

Leiderschapsprogramma
Om bovenstaande zaken te versterken wordt het leiderschapsprogramma in 2021 voortgezet. Waarbij we veel aandacht hebben voor de verandering, want verandering vindt pas plaats als het geleerde 'het nieuwe normaal' wordt in de dagelijkse context.

Leren en ontwikkelen
Aandacht voor medewerkers betekent aandacht voor persoonlijke ontwikkeling. Want dat staat – naast fijne collega's – bovenaan de lijst van wat medewerkers verwachten van een werkgever. Vanuit goed werkgeverschap geven we ruimte aan professionele en persoonlijke ontwikkeling en bevorderen we dat medewerkers hun talenten optimaal kunnen inzetten en ontwikkelen. We hebben het personeelsgesprek hierop aangepast.

Door de coronacrisis hebben we versneld geïnvesteerd in een online-leerplatform. In 2021 willen we dit verder uitbouwen en ook gebruiken om de digitale vaardigheden van medewerkers te versterken.

Inclusieve en vitale organisatie
Om de organisatie vitaal te houden investeren we in duurzame inzetbaarheid. Via strategische personeelsplanning brengen we in kaart waar versterking nodig is. Ook hebben we blijvend aandacht voor werkdruk en het voorkomen en terugdringen van verzuim. We streven ernaar het verzuim onder de 5% te houden. We monitoren gezond en veilig werken via uitvoering en opvolging van de RI&E (risico-inventarisatie & evaluatie). Daarnaast is een beleidslijn ontwikkeld om de duurzame inzetbaarheid van 60-plussers te bevorderen. Deze zullen we in 2021 evalueren.

We zien het als een maatschappelijke verantwoordelijkheid om (afgestudeerde) studenten te helpen bij hun ontwikkeling door het bieden van stageplaatsen en traineeships. Ons streven is om op basis van de bezetting in FTE 7% aan stagiairs te werven. Verder wordt ook in 2021 meegedaan met het Drechtstedelijk traineeprogramma.

Dordrecht wil als organisatie een afspiegeling zijn van de Dordtse samenleving. We hebben de "verklaring van Dordrecht" (gericht op een transgender vriendelijke arbeidsmarkt) als onderdeel van Dordrecht Regenboogstad ondertekend. En we zijn het Charter voor Diversiteit aangegaan, waarbij we bewust aandacht hebben gevraagd voor inclusiviteit boven diversiteit. Juist omdat we erin geloven dat iedereen meedoet en mee mag doen.

Recent is een onderzoek door de Drechtstedelijke traineegroep uitgevoerd naar etnische diversiteit en diversiteit naar arbeidsvermogen. In 2021 verwachten we enkele concrete maatregelen op het gebied van werving en selectie door te voeren en zijn we voornemens om onderzoek te laten verrichten door de Nederlandse Inclusiviteitsmonitor.

Hybride werken
Als gevolg van de coronacrisis werkt het personeel van de gemeente Dordrecht zoveel mogelijk thuis en zijn op de kantoorwerkplekken de 1,5m maatregelen ingeregeld. We zijn ook in de thuiswerksituatie de samenwerking blijven opzoeken en hebben intussen veel ervaring opgedaan met het op afstand werken.

Binnen de organisatie is in 2020 onderzocht hoe tegen het idee aangekeken wordt om in de toekomst deels thuis en deels op kantoor te werken (hybride werken). Op basis van het medewerkersonderzoek, ervaringen met thuiswerken en werken vanaf de werkplek wordt in 2021 de koers en fasering van hybride werken verder bepaald. Hierbij moet in ieder geval rekening gehouden worden met de volgende pijlers:

  • Veilig werken: wat hebben we te doen om veilig te kunnen (blijven) werken, thuis en op de werkplek?
  • Goed werkgeverschap: hoe geven we als werkgever invulling aan hybride werken gekoppeld aan de doelstellingen rondom duurzame inzetbaarheid?
  • Hybride werken: wat hebben we (minimaal) nodig om hybride te kunnen werken? Wanneer kunnen we dit bieden en hoe organiseren we dat?
  • Duurzaamheid: welke kansen liggen er om als organisatie een bijdrage te leveren aan duurzaamheid door bijvoorbeeld het terugdringen van woon-werkverkeer?

Lokale samenwerking ruimtelijk-economisch domein
De gemeenten hebben naar aanleiding van het advies van de commissie Deetman (2019) besloten om de ruimtelijk-economische dossiers (Wonen en Bouwen, Mobiliteit en Bereikbaarheid, Economie en Werken en Energietransitie en Duurzaamheid) los te weken uit de structuur/jurisdictie van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden (GRD) en om deze primair lokaal te beleggen (zie ook programmakaart Samenwerkend en Verbindend Dordrecht ).

In 2021 zetten we de nieuwe samenwerkingsvorm in het ruimtelijk-economisch domein voort, waarmee in 2020 de eerste ervaringen zijn opgedaan. Organisatorisch is het personeel overgegaan naar Dordrecht via een hostingsconstructie. De bekostiging van deze hosting - materieel budget Groeiagenda 2030 en personeelsbudget - zal in 2021 plaatsvinden via het verschuiven van de bijdrage aan de GRD door de deelnemende gemeenten naar een bijdrage aan Dordrecht.

Deze pagina is gebouwd op 01/08/2021 08:38:05 met de export van 01/08/2021 08:24:15