Onderhoud kapitaalgoederen

Havens

Kerncijfers

Havenvoorzieningen

Waterbodems (onderhoudsbaggeren)

ca.

1,2 miljoen

Kademuren

ca.

6,2

km

Oeverconstructies (steenglooiing en bestorting)

ca.

30,5

km

Steigers

ca.

350

m

Vloeipalen

ca.

750

st.

Scheepvaartverkeerstekens

ca.

50

st.

Watertrappen (staal)

ca.

300

st.

Walbolders

ca.

150

st.

Kwaliteitsniveau
Het onderhoud van de havenvoorzieningen wordt conform het meerjaren onderhoudsplan uitgevoerd. Dit onderhoud betreft alle activiteiten die noodzakelijk zijn om de infrastructuur dagelijks te laten functioneren, zoals de begroeiing van steenglooiingen verwijderen in verband met wortelopdruk, het vervangen van wrijflijsten ten bate van bescherming van objecten voor het afmeren, het schoonhouden van waterbuspontons, reparatie van oeverbekledingen, uitspoeling in oevers en waterbodems uitvullen met steenachtig materiaal om te voorkomen dat deze instabiel worden.

De onderhoudstoestand van het areaal kan als volgt worden weergegeven:

Staat van onderhoud van het areaal

Op orde

Kademuren

86%

Steenglooiingen

90-95%

Steenbestortingen

90%

Scheepvaartverkeerstekens

95%

Afmeervoorzieningen

90%

Waterbodems

85%

Extra toelichting kademuren
Alle havenvoorzieningen, maar de historische kades in het bijzonder, worden periodiek gemeten en geïnspecteerd. Voor de kades hebben we een zevenjarige cyclus opgesteld waarin elke kade ten minste één keer, en zo nodig grondig, wordt geïnspecteerd. Analyse van de geconstateerde schades vormt de basis voor de onderhoudsplanning. Uit de in de periode 2016-2019 uitgevoerde inspecties, bleek dat een aantal kades aan het verzakken is en scheuren vertoont. 13% van de kades is toe aan groot onderhoud of vervanging en wordt nu continu gemonitord.

In het kader van assetmanagement is een toetsingskader ontwikkeld om de onderhoudstoestand van een kadeconstructie te bepalen. Aspecten die daarbij een waardering krijgen zijn de leeftijd van de kade, compleetheid documentatie, actuele kadebelasting, constructieve schades en gevoeligheid hoofdconstructie. Op basis van deze aspecten is het risicoprofiel opgesteld en bepalen we welke onderhoudsmaatregelen we gaan uitvoeren. Te nemen onderhoudsmaatregelen kunnen zijn: voegwerk herstellen, beschadigde wandbekleding vervangen, nieuwe fundatiepalen aanbrengen, onderloopsheid-schermen vernieuwen en de totale kade vernieuwen.

Extra toelichting waterbodems
Bij de jaarlijkse onderhoudspeilingen is geconstateerd dat er aanslibbing plaatsvindt in de Eerste en Tweede Jachthaven, Nieuwe Haven en Vlijhaven, waardoor in deze havens de komende jaren een onderhoudsbaggerprogramma uitgevoerd zal worden.

Actualiteit beheerplannen
Het beheer en onderhoud betreft alle activiteiten die noodzakelijk zijn om de infrastructuur dagelijks te laten functioneren, zoals de begroeiing van steenglooiingen verwijderen in verband met wortelopdruk, het vervangen van wrijflijsten ten bate van bescherming van objecten voor het afmeren, het schoonhouden van waterbuspontons, reparatie van oeverbekledingen, uitspoeling in oevers en waterbodems uitvullen met steenachtig materiaal om te voorkomen dat deze instabiel worden. Het beheer en onderhoud van de havenvoorzieningen wordt conform het meerjaren onderhoudsplan uitgevoerd. Dit onderhoudsplan en daarbij behorend bestedingsplan worden jaarlijks geactualiseerd.

Financiën

Bedragen x € 1.000

Onderhoudslasten

Begroot 2021

Havens

Groot onderhoud/planmatig

2.962

Regulier onderhoud

411

Wat gaan we doen in 2021?

  1. Vervangen kademuur Aardappelmarkt/Nieuwe haven.
  2. Deels vervangen en deels renoveren kademuur Dokweg.
  3. Versterken kademuur Noorderhoofd.
  4. Uitvoeren groot onderhoud aan afmeerpontons waterbus Merwekade en Hooikade.
  5. Baggeren Eerste jachthaven, Tweede jachthaven en de Nieuwehaven.
  6. Vervangen vloeipalen Merwekade en Lange Wantijkade (aantal nader te bepalen).
  7. Repareren en vervangen watertrappen in diverse havens (aantal nader te bepalen).
Deze pagina is gebouwd op 01/08/2021 08:38:05 met de export van 01/08/2021 08:24:15