Verbonden partijen

Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid en Jeugd

Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid en Jeugd Zuid-Holland Zuid (GR DG&J ZHZ)

Onderdelen

 • Dienst Gezondheid & Jeugd (DGJ)
 • Regionale Ambulancevoorziening Zuid-Holland Zuid (RAV)
 • Serviceorganisatie Jeugd ZHZ (SOJ)

Website

Vertegenwoordiging Dordrecht

 • Dhr. H. van der Linden, voorzitter Algemeen en Dagelijks Bestuur
 • Dhr. P.J. Heijkoop, lid van Algemeen Bestuur

Deelnemers

De gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Hoeksche Waard, Molenlanden, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht.

Vestigingsplaats

Dordrecht

Openbaar of gemeentelijk belang

Het in algemene zin behartigen van belangen op het terrein van: publieke gezondheid, maatschappelijke zorg, huiselijk geweld en kindermishandeling, onderwijs, jeugdgezondheidszorg, ambulancezorg en jeugdhulp.

Relevante beleidsinformatie

Actuele ontwikkelingen d.d. augustus 2020

 • De DG&J heeft een meerjarenbeleidsplan 2020-2023 opgesteld.
 • In 2020 heeft de Dordtse raad ingestemd met de lokale nota Publieke Gezondheid. We maken met de GGD afspraken over welke programmaonderdelen zij uitvoeren en bij welke onderdelen zij een adviserende rol hebben.
 • Leerplicht & Voortijdig Schoolverlaten ZHZ stelt samen met onderwijspartners en ons als gemeente Dordrecht een nieuw regionaal programma Voortijdig Schoolverlaten ZHZ 2020-2024 op.
 • De regie op nazorg ex-gedetineerden is door ons per 1 juli 2020 belegd bij het Zorg- en Veiligheidshuis ZHZ.
 • Er worden, aanvullend op het basispakket van de jeugdgezondheidszorg, lokale afspraken gemaakt om de samenwerking tussen de jeugdgezondheidszorg, de sociale wijkteams, het onderwijs en de kinderopvang te verbeteren.
 • Het regionale aanjaagteam jeugdhulp is aan de slag met het aanscherpen van de focus en resultaten in de (regionale) opgaven en het verbeteren van de ambtelijke en bestuurlijke advisering en samenwerking (jeugd en sociaal domein).
 • De bestuursopdracht over de governance van de jeugdhulp vanaf 2021 (specifiek over de Serviceorganisatie Jeugd ZHZ en Stichting Jeugdteams ZHZ) is in een vergevorderd stadium. Na zienswijzen van de gemeenteraden wordt hier in december een definitief besluit over genomen door het Algemeen Bestuur (AB).
 • Op 24 september 2020 neemt het AB een voorgenomen besluit over het nieuwe inkoopkader jeugdhulp vanaf 2022, waarna dit ter zienswijze wordt voorgelegd aan de gemeenteraden. Ondertussen is ook gestart met de ontwikkeling van de daadwerkelijke inkoopstrategie.

Risico's

Actuele risico's d.d. augustus 2020
Dienst Gezondheid & Jeugd

 • De extra kosten bij infectieziektebestrijding zijn in 2020 door de coronacrisis, bij gelijkblijvende inzet, € 3 miljoen op jaarbasis. Als het Rijk deze kosten niet volledig vergoed aan de GGD-en, volgt een eenmalige extra inwonerbijdrage.
 • Frictiekosten en onvoldoende afbouw van structurele kosten door de uittreding van de gemeenten Leerdam en Zederik.
 • Geen (kosten-) effectieve transformatie bij Veilig Thuis ZHZ.
 • Toename van het aantal meldingen bij Veilig Thuis ZHZ.
 • Langere doorlooptijden en vertraging bij overdracht van meldingen aan lokale veld door Veilig Thuis ZHZ.
 • Onvoldoende weerstandvermogen bij 'dochter' DG&J om (onvoorziene) tegenvallers op te vangen.
 • Frictiekosten door de overdracht van de regie op nazorg ex-gedetineerden bij het Zorg- en Veiligheidshuis ZHZ.

Regionale Ambulancevoorziening:

 • Geen realisatie norm aanrijtijden ambulances.
 • Geen vergunning voor ambulancezorg door RAV vanwege nieuwe Wet Ambulancezorg (naar verwachting per 1 januari 2021).

Serviceorganisatie Jeugd ZHZ:

 • Boeggolfeffect door uitgestelde zorg tijdens de coronacrisis.
 • Geen (afdoende) realisatie taakstellingen op jeugdhulp.
 • Nog onvoldoende transformatie van de jeugdhulp.
 • Onjuiste c.q. te hoog afgegeven beschikkingen jeugdhulp.
 • Buitenproportionele toename van de vraag naar jeugdhulp.
 • Te lang gecontinueerde of niet geleverde zorg door aanbieders jeugdhulp.
Deze pagina is gebouwd op 01/08/2021 08:38:05 met de export van 01/08/2021 08:24:15