Verbonden partijen

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (GR OZHZ)

Onderdelen

Niet van toepassing

Website

https://www.ozhz.nl

Vertegenwoordiging Dordrecht

Dhr. H. van der Linden, lid en plaatsvervangend voorzitter Algemeen en Dagelijks Bestuur
Dhr. M.D. Burggraaf, lid Algemeen Bestuur
Dhr. B.C.M. Stam plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur

Deelnemers

De gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Hoeksche Waard, Molenlanden, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht en de provincie Zuid-Holland.

Vestigingsplaats

Dordrecht

Openbaar of gemeentelijk belang

De regeling is getroffen ter ondersteuning van de deelnemers en de regiogemeenten bij de uitvoering van hun taken op het gebied van het omgevingsrecht in het algemeen en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in het bijzonder, alsmede de taken op het terrein van vergunningverlening, handhaving en toezicht op grond van de in artikel 5.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht genoemde wetten.

Relevante beleidsinformatie

Actuele ontwikkelingen d.d. augustus 2020

  • Omgevingswet: het Rijk heeft de invoering van de Omgevingswet uitgesteld naar 1 januari 2022. Grootste knelpunt voor de Eerste Kamer is het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Het stelsel moest minimaal een jaar voor invoering van de wet in rudimentaire vorm klaar zijn. Eind vorig jaar bleek dit nog niet helemaal het geval te zijn. OZHZ heeft 2019 benut om, samen met de ketenpartners, te werken aan de implementatie.
  • De Wet kwaliteitsborging (Wkb) treedt naar verwachting gelijktijdig met de Omgevingswet in werking. Omdat OZHZ voor een aantal opdrachtgevers ook de bouwtaken uitvoert wordt het wetgevingstraject intensief gevolgd. Voordat de Wkb verantwoord in werking kan treden, moet aan een aantal voorwaarden zijn voldaan. Hierover zijn afspraken vastgelegd in het bestuursakkoord tussen de minister en de VNG. Het is de vraag of aan alle voorwaarden tijdig kan worden voldaan door de verschillende partijen. In Zuid-Holland Zuid is afgesproken dat OZHZ en de gemeenten samen optrekken bij het in beeld brengen van de impact van de Wkb op de eigen organisatie: de aard en hoeveelheid werk die overblijft, het personeel, de financiën en de bouwleges. De impact van de eerste fase kan per gemeente verschillen, onder andere omdat deze afhankelijk is van het aantal aanvragen, de mate van toetsing aan het Bouwbesluit op dit moment en de manier waarop de gemeente invulling geeft aan het nieuwe stelsel. Het effect is groter als op dit moment de bouwbesluittoets volledig, zonder prioritering op risico's, wordt uitgevoerd. OZHZ voert de bouwtaak voor Dordrecht echter uit op basis van een risicomodel.

Risico's

Actuele risico's d.d. augustus 2020

  • Door de coronacrisis is de groei van de economie sterk afgenomen. Dit heeft nog niet geleid tot minder vergunningen. Het aantal evenementen is gereduceerd. De crisis heeft ook gezorgd voor extra werkzaamheden, zoals handhaving noodverordening en vergunningverlening vergroten terrassen. Hiertegenover staat dat zeker bij de extra bouwaanvragen ook de legesinkomsten stijgen. De verwachting is dat de legesinkomsten voldoende zijn om de toename in kosten bij OZHZ en de gemeente te dekken.
  • Privatisering bouwplantoetsing en toezicht (Wet Kwaliteitsborging Bouw). OZHZ voert sinds 2019 voor twee gemeenten en de provincie Zuid-Holland taken uit binnen het brede omgevingsdomein van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Voor de bouwtaken wordt er vooralsnog uitgegaan dat gefaseerd een deel van de taken zal worden overgedragen aan de markt. Om dit risico te ondervangen richt OZHZ zich op taakuitbreiding zodat het noodzakelijke volume om de taak goed uit te voeren gewaarborgd blijft. Vanaf medio 2020 ondersteunt OZHZ de DCMR voor een deel van de provinciale inrichtingen waar zij werkzaamheden voor verrichten.
  • De gevolgen van de PAS-uitspraak (Programma Aanpak Stikstof) zullen ook in 2021 nog voelbaar blijven. Naast de verlaging van de maximum snelheid is er nog weinig bekend over de maatregelen die getroffen gaan worden en in hoeverre deze Nederland 'van het slot' halen. Anderzijds kan ook worden gesteld dat in Dordrecht relatief weinig bouwprojecten echt stilliggen als gevolg van. Ook is er door het opgestelde handelingsperspectief voor woningbouw (initiatieven tot maximaal 40 woningen) snel inzicht in de gevallen waar de bouw doorgang kan vinden en hoeven voor minder initiatieven aanvullende gegevens aangeleverd te worden.
Deze pagina is gebouwd op 01/08/2021 08:38:05 met de export van 01/08/2021 08:24:15