Financiering

Schuldontwikkeling

Voor een (langdurig) financieringstekort dient de gemeente geld te lenen. Voordat we daartoe over gaan benutten we eerst de wettelijk toegestane ruimte binnen de kasgeldlimiet. Zie voor verdere toelichting hierover het onderdeel risicobeheersing . Het verloop van de leningenportefeuille is in onderstaande tabel weergegeven.

Leningmutaties

Bedragen x € 1.000

2021

2022

2023

2024

Schulden lang 1-1

236.884

194.208

181.659

181.495

Aflossingen

42.676

12.549

8.164

42.807

Nieuwe leningen

0

0

0

0

Schulden lang 31-12

194.208

181.659

173.495

138.688

Schulden kort (kasgeldleningen)

0

0

0

0

De grote aflossingen in 2021 respectievelijk 2024 houden verband met een aflossing ineens van een lening van € 30 miljoen respectievelijk € 35 miljoen bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). Deze aflossingen hoeft de gemeente door de huidige liquiditeitspositie niet te herfinancieren.

Deze pagina is gebouwd op 01/08/2021 08:38:05 met de export van 01/08/2021 08:24:15