Onderhoud kapitaalgoederen

Gemeentelijk vastgoed

Kerncijfers
Het areaal (inclusief dispositiepanden) van het kernteam bestaat uit ca. 150 panden, variërend van huisvesting voor de ambtelijke organisatie, tot ateliers, musea en woonwagenlocaties.

De 10 grootste locaties zijn:

Top 10 panden – aantal vierkante meters vloeroppervlakte

Fanny Blankers- Koenweg 10

Sportboulevard (ijshal en zwembad)

21.032

Spuiboulevard 300

Stadskantoor

19.778

Van Godewijckstraat 11

Parkeergarage

17.640

Spuiboulevard 304

Parkeergarage

14.915

Noordendijk 148

Energiehuis

14.175

Achterom 56

Parkeergarage

14.140

Amnesty Internationalweg 9-13

Parkeergarage

12.784

Lijnbaan 198

Parkeergarage

10.325

Kerkeplaat 3 hal

Loods en kantoor

5.905

Jade 400

Archief Museum

5.695

Kwaliteitsniveau
Voor het onderhoud van het vastgoed uit de kernportefeuille wordt gewerkt met conditie afhankelijk onderhoud (NEN 2767). De NEN 2767 vereenvoudigt het objectief vastleggen van de technische kwaliteit van bouw- en installatieonderdelen van gebouwen. Het biedt ook de mogelijkheid om risico's van gebreken te registreren. Het niveau waarop het onderhoud gemiddeld gehouden wordt, is vastgesteld op een 'Redelijk conditieniveau' (= conditieniveau 3). Dit onderhoudsniveau is sober en draagt bij aan een doelmatig beheer van gemeentelijk vastgoed. Voor de in standhouding van (rijks)monumenten wordt naast de NEN2767 ook de erfgoedverordening voor behoud van cultureel erfgoed toegepast. Voor het te verkopen en te slopen vastgoed (dispositie portefeuille) vindt het onderhoud plaats afhankelijk van de beoogde toekomst van het pand (sloop, dan wel verkoop op termijn), waarbij de huidige functie in elk geval gewaarborgd blijft. Om te kunnen voldoen aan zowel de wettelijke duurzaamheidsverplichtingen op korte termijn (besparingsplicht Wet milieubeheer en minimaal energielabel C voor kantoren) als de gemeentelijke duurzaamheidsambities op langere termijn is in 2020 en een routekaart en een uitvoeringsplan duurzaamheid gemaakt.

Actualiteit beheerplannen
Eind 2019 is de startnotitie voor de nieuwe vastgoednota vastgesteld waarin maatschappelijke ontwikkelingen en het coalitieakkoord zijn vertaald in uitgangspunten voor nieuw vastgoedbeleid. Ten aanzien van het onderhoudsbeleid is er meer aandacht voor het integreren van duurzaamheidsmaatregelen. In 2020 en 2021 worden deze uitgangspunten nader uitgewerkt in een herziene vastgoednota. Voor het vastgoed wordt jaarlijks voor 1/3 deel van het areaal per object een nieuw beheerplan/meerjarenonderhoudsplan opgesteld. In 2020 zijn de gebouwen uit de kernportefeuille opnieuw in kaart gebracht en geïnspecteerd. Vanaf 2021 worden deze nieuwe prognoses gebruikt voor het opstellen van het jaarplan.

Financiën

Bedragen x € 1.000

Onderhoudslasten

Begroot 2021

Gemeentelijk vastgoed

Groot onderhoud/planmatig

3.812

Correctief onderhoud

1.363

Wat gaan we doen in 2021?

  1. Uitvoeren planmatig onderhoud.
  2. Uitvoeren contract- en correctief onderhoud.
  3. Uitvoeren keuringen en controles.
  4. Integreren en afstemmen van de informatiesystemen voor het onderhoud- en de vastgoedinformatie en het safety register.
  5. Drie objecten zullen ter verkoop worden aangeboden (dispositie).
Deze pagina is gebouwd op 01/08/2021 08:38:05 met de export van 01/08/2021 08:24:15