Financiering

Renteoverzicht

Onderstaand renteschema geeft inzicht in de rentelasten van externe financiering, het renteresultaat en de wijze van rentetoerekening. Om aansluiting te maken op het totaal van het taakveld treasury zijn aan het verplichte overzicht nog drie regels toegevoegd.

Bedragen x € 1.000

Overzicht rente Begroting 2020

2021

2022

2023

2024

a1. De externe rentelasten over de lange financiering

5.417

4.640

4.530

4.480

a2. De externe rentelasten over de korte financiering

b1. De externe rentebaten

-624

-373

-352

-257

Totaal door te rekenen externe rente

4.794

4.267

4.178

4.223

c1. De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend

-554

-529

-374

-322

c2. Correctie i.v.m. verwachte afwijking % grondexploitaties (jaarlijkse herrekening)

-32

3

-1

-1

c4. Resultaat projectfinanciering Trivire en Yulius (lasten en baten naar eigen taakveld)

163

150

136

43

Saldo door te rekenen externe rente in renteomslag

4.371

3.890

3.939

3.943

d1. (Bespaarde) rente over eigen vermogen

15.291

15.906

16.644

17.244

d2. Rente over voorzieningen (gewaard. op contante waarde)

-

-

-

-

De aan taakvelden (programma’s incl. overzicht Overhead) toe te rekenen rente

19.662

19.796

20.584

21.187

e1. De werkelijk aan taakvelden toegerekende rente (obv afgerond percentage)

-18.923

-19.347

-19.365

-19.360

e2. Stelpost i.v.m. vertraging uitvoering investeringen vorig dienstjaar

32

-3

-348

-278

Renteresultaat op het taakveld treasury conform BBV

771

447

871

1.548

f1. Toegerekende rente aan financiële vaste activa (binnen het taakveld treasury)

591

591

591

591

f2. Dividenden en winstuitkeringen op taakveld treasury (buiten renteomslag)

-3.338

-6.841

-6.835

-6.818

f3. (Bespaarde) rente over eigen vermogen (d1. extracomptabel)

-15.291

-15.906

-16.644

-17.244

Saldo taakveld 0.5 treasury

-17.267

-21.709

-22.018

-21.923

Toelichting:

a.
Dit zijn de werkelijke rentekosten van de huidige leningenportefeuille. Deze is fors afgenomen door de herstructurering van BNG leningen, die nu praktisch renteloos zijn geworden. Door aflossingen neemt de rentelast komende jaren nog enigszins verder af.

b1.
Dit onderdeel betreft de rentebaten. Hieronder valt de rente die ontvangen wordt over uit- en doorgeleende gelden, waaronder Trivire, Yulius en leningen in het kader van het stimuleringsfonds volkshuisvesting en monumentenherstel. In 2021 worden de laatste rentebaten uit Credit Linked Notes (CLN) ontvangen. Daarnaast nemen de rentebaten af door (vervroegde) aflossingen van Yulius en Trivire. De trend is verder afnemend door aflossingen en contractuele renteherzieningen, waarbij naar verwachting een lager rentepercentage zal worden vastgesteld.

c1./c2.
De rente die aan de bruto boekwaarde van de grondexploitaties wordt toegerekend is gehalveerd van 1,40% naar 0,70% rente. Alle grondexploitaties zijn bijgesteld op dit percentage. In de jaren na 2021 kan het exacte, verwachte toe te rekenen percentage per jaar licht afwijken (en moet bij de boeking in de jaarrekening exact worden bepaald). Om resultaten in de jaarrekening zoveel mogelijk te voorkomen is op het taakveld treasury het verschil tussen de berekende rente uit de geprognosticeerde balans en de daadwerkelijk te verwachten rente gecorrigeerd (c2.).

c3.
De leningen die aangetrokken zijn voor Trivire en Yulius en zijn door verstrekt (projectfinanciering), zijn voor zowel de rentelasten als de rentebaten apart toegerekend aan het bijbehorende taakveld (woningbouw en zorg). Omdat de rente op de aangetrokken leningen is verlaagd (via de herstructurering op BNG leningen), is het saldo tussen de twee groter geworden. De gemeente heeft de rente op aangetrokken leningen al via het agio betaald, maar de corporaties betalen deze rente pas later (jaarlijks) aan de gemeente.

d.
Betreft de bespaarde rente op het eigen vermogen. Deze is maximaal begroot op het gemiddelde rentepercentage op vreemd vermogen maal de omvang van het eigen vermogen per 1 januari van het betreffende jaar. Voor 2021 is dit 2,29% over € 654 miljoen.

e1.
Het totaal van toe te rekenen rente wordt gedeeld door de waarde van alle activa dat integraal gefinancierd is. Dit percentage wordt vervolgens afgerond op een veelvoud van 0,5%. Het afgeronde percentage wordt toegerekend aan alle taakvelden op basis van de waarde van de bijbehorende activa. Het verschil (door de afronding van het percentage), wordt zichtbaar als renteresultaat op het taakveld treasury.

e2.
De werkelijk toe te rekenen omvang is afhankelijk van gerealiseerde investeringen per 1-1 van het boekjaar. In de basis wordt ervan uit gegaan dat alle begrote investeringen van het lopende jaar ervoor worden gerealiseerd. De praktijk leert dat daar enige vertraging in zit. Het gevolg is een lagere boekwaarde per 1-1 en minder toe te rekenen rente.

f1./f2.
Binnen het taakveld treasury is een aantal lasten en baten opgenomen die buiten de renteberekening vallen. Om aansluiting te krijgen op het taakveld zijn deze onder de renteberekening toegevoegd. De lasten betreffen de omslagrente die toegerekend wordt aan de deelnemingen Stedin en Evides. De baten bestaan met name uit dividenduitkeringen van die partijen en een winstuitkering op een aflopende langdurige belegging.

f3.
Het is verplicht om de bespaarde rente die onder d1. is opgenomen op deze wijze te presenteren. Maar deze wordt niet daadwerkelijk in de begroting verwerkt. Om aansluiting te maken op het taakveld treasury in de Begroting wordt deze daarom onder f3. weer geëlimineerd.

Deze pagina is gebouwd op 01/08/2021 08:38:05 met de export van 01/08/2021 08:24:15