Lokale heffingen

Belastingcapaciteit

Onderstaande tabel betreft één van de vijf kengetallen, vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) voorgeschreven, die het gemakkelijker moet maken inzicht te verkrijgen in de financiële positie en over de baten en lasten van de gemeente. Voor een beschouwing van alle BBV-kengetallen samen verwijzen we naar het onderdeel Financiële kengetallen .

De belastingcapaciteit geeft inzicht in de verhouding van de lokale lastendruk in de gemeente ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Deze wordt berekend door de totale woonlasten meerpersoonshuishouden te vergelijken met het landelijk gemiddelde, uitgedrukt in een percentage. Voor de kolommen 2019 en 2020 is aangesloten bij de cijfers zoals ze opgenomen zijn in de Atlas van de lokale lasten van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO). De kolom 2021 betreft een doorkijk op basis van de indexeringen conform de Kadernota 2021 .

Bedragen x € 1

2019

2020

2021

A

OZB-lasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde

218

221

224

B

Rioolheffing voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde

187

194

202

C

Afvalstoffenheffing voor een gezin

283

286

295

D

Eventuele heffingskorting

0

0

0

E

Totale woonlasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde (A+B+C-D)

688

701

721

F

Woonlasten landelijke gemidd. voor gezin laatst bekende begrotingsjaar (dus 2018, 2019 en 2020)

721

740

776

Woonlasten t.o.v. landelijke gemiddelde jaar er voor (E/F) x 100%

95%

95%

93%

Deze pagina is gebouwd op 01/08/2021 08:38:05 met de export van 01/08/2021 08:24:15